Status prawny

Postanowienia ogólne

  • Właścicielem stron internetowych www.g5plus.com, w tym www.g5plus.pl jest firma Go Global Consulting, s.r.o., NIP (IČ): 04658337, z siedzibą pod adresem Vaclavske namesti 17, 110 00 Praha 1, Republika Czeska, zapisana w rejestrze Sądu Miejskiego w Pradze, oddział C, teczka 251606 (dalej jako Firma). Strona internetowa Firmy (dalej jako Strona) ma orientacyjny i prawnie niezobowiązujący charakter (z wyjątkiem niniejszego statusu prawnego). Publikacja jakichkolwiek informacji na Stronie nie ma prawnego charakteru zmierzającego do powstania relacji prawnej pomiędzy Firmą a odwiedzającym Stronę, jeżeli w konkretnym przypadku nie postanowiono inaczej. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i prawnie wiążące oświadczenia proszę skontaktować się dyrekcją Firmy.

Prawo własności

  • Wszystkie teksty, obrazki, nagrania dźwiękowe, animacje, filmy wideo i inne części Strony są własnością Firmy lub Firma jest zobowiązana do ich użytkowania na podstawie umowy. Wykorzystywanie, kopiowanie, dystrybucja lub odtwarzanie zawartości Strony nie jest wykluczone w przypadku, że zawartość Strony jest jednoznacznie do tego przeznaczona lub nie ma wątpliwości, że użytkownik Strony wykorzystuje jej treści do celów prywatnych, z zachowaniem przepisów prawnych, w przypadku gdy nie dochodzi do naruszenia praw Firmy czy innych osób. Użytkownik jest zobowiązany do podania źródła, czyli Strony. Inne wykorzystanie treści obecnej na Stronie jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Firmy.

Odpowiedzialność

  • Treść strony może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Firma nie bada szczegółowo treści stron internetowych innych podmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na nich informacje, funkcjonalność oraz wiarygodność. Firma nie odpowiada za reklamę realizowaną za pośrednictwem Strony przez jakąkolwiek trzecią stronę. Umieszczenie linków do stron internetowych innych podmiotów nie oznacza wyrażenia akceptacji ich zawartości, reklam czy polecenia ich usług lub produktów. Na Stronie mogą znajdować się informacje, których częściowo udziela trzecia strona a które mogą zawierać rzeczowe, techniczne, typograficzne czy inne niejasności. Firma nie odpowiada za wiarygodność i integralność informacji na Stronie i jest uprawniona treść Strony kiedykolwiek zmienić, uzupełnić lub aktualizować bez uprzedniego informowania o tym. Firma może również zmienić informacje o swoich usługach czy produktach, które widnieją na Stronie. Firma nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę spowodowaną użytkowaniem Strony lub wykorzystaniem widniejącej na niej informacji. Jeżeli użytkownik Strony udzieli informacji (tekstowych czy graficznych) w formie opisu jakiegoś pomysłu, komentarza czy propozycji za pomocą mechanizmu Strony, zgadza się na to, że dobrowolnie przekazane przez niego informacje mogą być przez Firmę wykorzystywane, dystrybuowane, opublikowane czy w inny sposób udostępniane innym podmiotom, o ile przepisy prawne nie określają tej kwestii inaczej. Jeżeli te informacje można uważać za autorskie dzieło, Firma automatycznie udziela nieograniczonej licencji na wszystkie sposoby wykorzystania dzieła, bez prawa do autorskiego honorarium.

Wtyczka społecznościowa

  • Strona wykorzystuje wtyczkę społecznościową do sieci społecznościowej amerykańskiej firmy Facebook Inc. Jeżeli na Stronie znajduje się owa wtyczka, nie oznacza to jakiegokolwiek połączenia z firmą Facebook Inc. Do połączenia dochodzi dopiero w momencie jasno wyrażonej zgody poprzez kliknięcie przez użytkownika Strony przycisku „Lubię to!“.

Zasady użytkowania

  • Użytkownik jest zobowiązany używać Strony w zgodzie z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej, dobrymi obyczajami oraz niniejszymi regulacjami. W związku z odwiedzinami na Stronie użytkownik zobowiązuje się nie ingerować w bezpieczeństwo i zaplecze technicznego Strony, nie używać Strony do wysyłania niepożądanych wiadomości, nie tworzyć wiadomości w celu fałszowania danych osobowych i tożsamości, nie ingerować w użytkowanie Strony przez inne osoby i nie próbować dostać się na konto innych użytkowników, nie umieszczać na Stronie wirusów czy innych szkodliwych programów oraz nie zapisywać na stronie informacji czy dokumentów, które naruszają przepisy prawne czy sprzeniewierzają się dobrym obyczajom. Użytkownik ma świadomość, że w przypadku używania Strony niezgodnie ze swoimi obowiązkami czy dobrymi obyczajami odpowiada za ewentualną spowodowaną przez siebie szkodę. W takim przypadku Firma jest uprawniona uniemożliwić użytkownikowi dostęp do Strony i usunąć część Strony będącą wynikiem naruszeń użytkownika.