Souhlas s nakládáním s osobními údaji

« Zpět

Společnost Go Global Consulting s.r.o. pod značkou G5PLUS, IČO: 046 58 337, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 834/17, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251606 (dále jen „Společnost“) Vás tímto jako správce osobních údajů informuje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jako „Nařízení“), že bude zpracovávat manuálně, automatizovaně, v písemné i elektronické podobě Vaše osobní údaje v rozsahu, za účely a na základě právních důvodů uvedených níže.

  • Společnost bude zpracovávat pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy s příslušným zaměstnavatelem Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, údaje o dosaženém vzdělání, jazykových znalostech, absolvované praxi, údaje vypovídající o zdravotním stavu, náboženství, údaje uvedené ve výpisu z rejstříku trestů, údaje obsažené v cestovním pase nebo jiném cestovním dokladu a fotografii, za účelem poskytování poradenské činnosti pro zprostředkování zaměstnání, vyřizování veškerých formalit a požadavků dle obecně závazných právních předpisů nezbytných pro výjezd a práci v zemích Evropské unie a EHP a dále ve třetích zemích mimo Evropskou unii, a to v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Království Bahrajn a Státu Katar, jednání s příslušnými úřady a orgány v souvislosti se získáním dokumentů potřebných pro získání povolení ke vstupu, k pobytu či k práci, komunikace s příslušnými úřady a orgány a pro statistické účely a to po dobu probíhajícího jednání nebo platnosti nabídky pracovní pozice, nejdéle však po dobu 5 let. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je z Vaší strany dobrovolné; v případě jejich neposkytnutí nebude možné zajistit pro Vás zprostředkování práce a vyřídit formální požadavky nezbytné pro pracovní výjezd do zahraniční.

    Společnost může v souladu s výše uvedeným předávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zejm. potencionálním zaměstnavatelům, orgánům veřejné moci, případně dalším příjemcům osobních údajů, jejichž seznam je veden v sídle Společnosti, může Vám být poskytnut na základě Vaší žádosti a je pravidelně aktualizován. Společnost Vás tímto zároveň výslovně informuje, že při naplňování výše uvedeného účelu může docházet k předávání Vašich osobních údajů i do třetích zemí mimo Evropskou unii, a to konkrétně zaměstnavatelům a orgánům veřejné moci v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Království Bahrajn a Státu Katar. Předávání osobních údajů do třetích zemí se uskutečňuje v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) Nařízení, tj. je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Společností jakožto správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
  • Společnost bude dále zpracovávat v případě udělení souhlasu z Vaší strany Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo), a to po dobu maximálně 5 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním za níže uvedenými účely:
    1. uděluji Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, resp. pro reklamní a marketingové činnosti zahrnující zejména, nikoliv však výlučně zasílání informací o pracovních destinacích, nových nabídkách práce apod.
    2. uděluji Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.
    Poskytnutí osobních údajů za těmito účely je dobrovolné, v případě neudělení souhlasu s jejich zpracováním nebude možné Vaše osobní údaje zpracovávat za výše uvedenými účely. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla Společnosti nebo na e-mail: info@g5plus.cz.

Stvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech týkajících se zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na https://www.g5plus.cz/cs/pravni-ujednani, rozumím všem výše uvedeným skutečnostem, mnou poskytnuté údaje jsou správné, úplné a pravdivé a zároveň se zavazuji informovat Společnost o jakékoliv změně těchto osobních údajů.

« Zpět